Zapytanie ofertowe

nr. sprawy ZSPS.IV.223.2/2016

Zapytanie ofertowe – „Remont sal dydaktycznych nr 104, 117, 124, 204”

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. ¦niadeckich przy ul. Warzywnej 19 w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Remont sal dydaktycznych nr 104, 117, 124, 204” Zamawiaj±cy informuje jednocze¶nie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsz± ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Termin składania ofert ustala się na dzień 17.06.2016r., któr± przesłać należy na adres Zamawiającego, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. ¦niadeckich, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Remont sal dydaktycznych nr 104, 117, 124, 204”.

Kryterium oceny ofert jest cena.

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z o¶wiadczeniem.

2. Wypełniony kosztorys ofertowy.

3. Lista co najmniej 2 wykonanych prawidłowo robót budowlanych o warto¶ci co najmniej 30 000 zł jedna.

4. Aktualny odpis z wła¶ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalno¶ci gospodarczej.

Załaczniki:

1.Zapytanie ofertowe.

2.Kosztorys ofertowy.

3.Formularz ofertowy.

4.Wzór umowy.

5.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.