Zapytanie ofertowe

nr. sprawy ZSPS.IV.223.1/2018

Zapytanie ofertowe – ”Malowanie ciągów komunikacyjnych parteru na odcinku od małej sali gimnastycznej do klatki schodowej pracowni”

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich przy ul. Warzywnej 19 w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

Malowanie ciągów komunikacyjnych parteru na odcinku od małej sali gimnastycznej do klatki schodowej pracowni. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Termin składania ofert ustala się na dzień 25.06.2018 r., którą przesłać należy na adres Zamawiającego, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Malowanie ciągów komunikacyjnych parteru na odcinku od małej sali gimnastycznej do klatki schodowej pracowni”.

Kryterium oceny ofert jest cena.

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z oświadczeniem.

2. Wypełniony kosztorys ofertowy.

3. Lista co najmniej 2 wykonanych prawidłowo robót budowlanych o wartości co najmniej 30 000 zł jedna.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Załaczniki:

1.Zapytanie ofertowe.

2.Kosztorys ofertowy.

3.Formularz ofertowy.

4.Wzór umowy.

5.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.