XXXV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Dla kogo ta szkoła?

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą uczęszczać zarówno absolwenci (dorośli) gimnazjum, dorośli którzy ukończyli 7- lub 8-klasową szkołę podstawową oraz zasadniczą szkołę zawodową. Do szkoły mogą zostać przyjęte osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane. Nauka rozpoczyna się od klasy pierwszej liceum z wyjątkiem dla absolwentów ZSZ którzy ukończą szkołę po reformie kształcenia zawodowego (nowa podstawa programowa od 1.09.2012). W takim wypadku absolwenci będą mogli rozpocząć naukę od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Jak przebiega proces nauki?

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa 3 lata lub 2 lata - jeżeli jesteś absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, czyli w piątek popołudniu, oraz sobotę.

Jakie otrzymasz wykształcenie?

Ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych daje wykształcenie średnie. Po zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo maturalne.

Ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych umożliwi absolwentowi kontynuację kształcenia w szkole policealnej lub wyższej, a przede wszystkim, daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika!

Jakich będziesz uczył się przedmiotów?

W procesie kształcenia słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Przedmioty realizowane będą na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Co będziesz umiał?

W toku kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych słuchacz nabędzie wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego.

Gwarantujemy słuchaczom Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych działającego przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego dostosowanie zajęć tak, aby mogli jednocześnie ukończyć wybrany przez siebie kurs kwalifikacyjny.

Skip to content