Piekarz

SYMBOL
CYFROWY ZAWODU
751204
PIEKARZ
KWALIFIKACJE
WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
OPIS ZAWODU
Piekarz wytwarza wyroby piekarskie zgodnie z recepturą, ocenia przydatność surowców, magazynuje surowce, wytwarza wyroby piekarskie z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń, ocenia pieczywo, przygotowuje pieczywo do dystrybucji oraz prowadzi dokumentację produkcyjną w zakładach piekarskich. W zawodzie piekarz szczególnie ważna jest zdolność do wykonywania oceny organoleptycznej surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, sprawność fizyczna, skrupulatność, dokładność i zdolność do koncentracji.
KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Piekarz potrafi:
  • oceniać jakość surowców piekarskich, półproduktów, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
  • posługiwać się recepturami piekarskimi;
  • przygotować surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta pszennego, żytniego, mieszanego, specjalnego i dietetycznego;
  • sporządzać ciasta do produkcji wyrobów piekarskich pszennych, żytnich i mieszanych, specjalnych i dietetycznych;
  • dzielić i formować kęsy ciasta na wyroby piekarskie;
  • oceniać stopień rozrostu kęsów ciasta;
  • prowadzić wypiek pieczywa;
  • oceniać jakość wyrobów piekarskich, przygotować wyroby piekarskie do dystrybucji;
  • obsługiwać maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów piekarskich;
  • przestrzegać procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Piekarz znajdzie zatrudnienie w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych wytwarzających wyroby piekarskie. Może również zajmować się produkcją pieczywa w restauracjach, punktach gastronomicznych i obiektach hotelarskich.
Skip to content