Szkoła Zaoczna

Dla kogo ta szkoła?

Do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 mogą uczęszczać zarówno absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia jak i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Jak przebiega proces nauki?

Nauka w  Branżowej Szkole II stopnia nr 2 trwa 2 lata, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, czyli w piątek popołudniu oraz sobotę.

Jakie otrzymasz wykształcenie?

Ukończenie szkoły daje wykształcenie średnie. Po zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo maturalne. Jednocześnie zdobywasz wiedzę i umiejętności, które pozwalają na uzyskanie tytułu technika.

Jakich będziesz uczył się przedmiotów?

W procesie kształcenia słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych. Przedmioty realizowane będą na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Co będziesz umiał?

W toku kształcenia słuchacz nabędzie wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności lub technik żywienia i usług gastronomicznych.

Gwarantujemy słuchaczom Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 działającej przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego dostosowanie zajęć tak, aby mogli jednocześnie uzyskać wykształcenie średnie i tytuł technika.

Co musisz zrobić, aby rozpocząć naukę?

Wystarczy, że dostarczysz do szkoły w terminie od 28 czerwca do 20 sierpnia 2022r.:

  • kwestionariusz osobowy
  • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  • 3 fotografie

Kwestionariusz jest przygotowany do wypełnienia na komputerze - w miarę możliwości, prosimy o skorzystanie z tej opcji.

Skip to content