Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności

 

1. Nazwa podmiotu publicznego

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego  im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: https://zsps.poznan.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z póź. zm.).

2. Informacje o dostępności cyfrowej. Wyłączenia.

Strona internetowa Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 Niedostępne elementy i treści
 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych lub głuchoniemych.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF; dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebny jest dostęp do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

3. Pozostałe informacje. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

Data sporządzenia deklaracji. 2022-10-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Marcin Nadachewicz – mailowo: nadachewiczm@zsps.poznan.pl lub telefonicznie: (+48) 61 820 00 91

W zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail). Określ dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść. Opisz na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

5. Opis sposobu rozpatrywania wniosków i skarg

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie  później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

 6. Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

7. Dostępność architektoniczna

 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. Śniadeckich zlokalizowany jest w Poznaniu przy ulicy Warzywnej 19.
 • Przed szkoła znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzą 4 wejścia od ulicy Warzywnej oznaczone literami A,B,C oraz D. Wejścia do budynku szkoły znajdują się na parterze. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
 • Budynek szkoły ma 2 kondygnacje, nie posiada windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Na wszystkie kondygnacje prowadzą schody rozmieszczone przy każdym wejściu do budynku.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
 • Osobne wejście prowadzi do znajdującego się w budynku szkoły sklepiku piekarsko-cukierniczego oraz wędliniarskiego.
 • Osobne wejście prowadzi również do pracowni wędliniarskiej, w której znajduje się winda przemysłowa.
 • Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A.
 • Szkoła posiada parking. Parking przeznaczony jest, przede wszystkim, dla pracowników szkoły.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 • Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
 • Obsługa szkoły stara się reagować na wszystkie prośby związane z niedogodnościami architektonicznymi płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

Skip to content