Przetwórca mięsa

SYMBOL
CYFROWY ZAWODU
751108
PRZETWÓRCA MIĘSA
KWALIFIKACJE
WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
OPIS ZAWODU
Przetwórca mięsa wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane z rozbiorem mięsa, jego magazynowaniemi i przygotowywaniem do dystrybucji oraz związane z produkcją przetworów mięsnychi tłuszczowych. W zawodzie przetwórca mięsa szczególnie ważna jest staranność, precyzyjność i sprawność sensomotoryczna (zmysł, smak i wrażliwość węchowa), które są niezbędne przy ocenie organoleptycznej produkowanych wyrobów.
KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Przetwóca mięsa potrafi:
  • dobierać i przygotowywać surowce, półprodukty, dodatki i materiały pomocnicze do procesu produkcji wyrobów mięsnych i tłuszczowych oraz oceniać ich jakość;
  • stosować normy, instrukcje i receptury w procesie produkcji wyrobów mięsnych i tłuszczowych;
  • produkować wyroby mięsne i tłuszczowe zgodnie z zaplanowanym procesem technologicznym, przepisami prawa oraz systemami zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, GMP;
  • użytkować maszyny, urządzenia, sprzęt pomocniczy i aparaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z instrukcją obsługi;
  • magazynować surowce, półprodukty i wyroby gotowe, przestrzegając warunków przechowywania;
  • przygotowywać mięso i wędliny do konfekcjonowania i dystrybucji.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Przetwórca mięsa może pojąć pracę w zakładach przemysłowych oraz rzemieślniczych, wytwarzających wyroby mięsne i tłuszczowe. Przetwórca mięsa może zajmować się także rozbiorem elementów półtusz zwierząt rzeźnych, produkcją wędlin i wyrobów garmażeryjnych oraz przygotowywaniem ich do dystrybucji w supermarketach w dziale mięsnym.
Skip to content