Technik przetwórstwa mleczarskiego

SYMBOL
CYFROWY ZAWODU
314402
TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
OPIS ZAWODU
Technik przetwórstwa mleczarskiego zajmuje się organizacją procesu wytwarzania wyrobów mleczarskich, ich produkcją i magazynowaniem przy użyciu maszyn i urządzeń. w procesie kształcenia zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur oraz modyfikowania już istniejących.
KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Technik przetwórstwa mleczarskiego potrafi:
  • dobierać i przygotowywać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów mleczarskich;
  • planować, przygotowywać i prowadzić produkcję wyrobów mleczarskich zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi produkcji wyrobów spożywczych;
  • obsługiwać maszyny i urządzenia, środki transportu wewnętrznego, aparaturę kontrolno-pomiarową, stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;
  • monitorować i podejmować działania korygujące w procesie produkcji wyrobów mleczarskich pod kątem zgodności z systemami zarządzania jakością;
  • posługiwać się dokumentacją techniczno-technologiczną i normami w produkcji wyrobów spożywczych;
  • wykonywać badania fizykochemiczne surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów mleczarskich;
  • planować zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych przemysłu mleczarskiego.
MOŻLIWOŚCi ZATRUDNIENIA
Technik przetwórstwa mleczarskiego może podjąć pracę w przedsiębiorstwie zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów mleczarskich.
Skip to content